Maturita 2024

Nabídka předmětů

  Možnost nahrazení profilové zkoušky z jazyka

  Žádost podávejte paní profesorce Sargánkové do konce března 2024 prostřednictvím tohoto formuláře:

  K žádosti je nutné přiložit originál (škola si ho zkopíruje a originál vrátí) nebo ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

  Seznam literatury pro školní rok 2023/2024

  Seznam ve dvou kopiích odevzdávejte svému vyučujícímu češtiny do 31. března 2024.

    Legislativa

   Podmínky ukončování vzdělávání na gymnáziu definují školský zákon a maturitní vyhláška (viz https://maturita.cermat.cz/menu/pravni-predpisy):

   • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
   • vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, která specifikuje maturitní zkoušku.

     Důležité termíny

    • podání přihlášky: do 1. 12. 2023 (vybírá paní profesorka Sargánková)
    • odevzdání žákovského seznamu literárních děl: do 31. 3. 2023 (ve dvou kopiích vyučujícímu češtiny)
    • podání žádosti o nahrazení profilové zkoušky z jazyka: do 31. 3. 2024 (vybírá paní profesorka Sargánková)
    • písemné práce: 2.–5. 4. 2024
    • didaktické testy: od 2. 5. 2024
    • ústní zkoušky: 20.–24. 5. 2024 a 27.–31. 5. 2024

    archiv

    Maturity

    2021

    archiv

    Maturity

    2020

    archiv

    Maturity

    2019